ساعت اوریس (Oris) با نشانگر عقربه‌ای تاریخ بازلورد 2018

ساعت اوریس (Oris) با نشانگر عقربه‌ای تاریخ بازلورد 2018